Volg ons:

Aandachtspunten voor contractmanagers bij de accountantscontrole 2020 en de impact van de Covid-19 crisis

Aandachtspunten voor contractmanagers bij de accountantscontrole 2020

De accountantscontrole voor de Wmo en Jeugdwet komt er weer aan. Dat vraagt wat van je als contractmanager van een zorgorganisatie. Waar moet je op letten? En wat betekent de Coronacrisis voor de accountantscontrole? Andres geeft je vieraandachtspunten mee, vanuit de vereisten van financiële rechtmatigheid voor gemeenten.

In het domein van de Wmo en de Jeugdwet wordt gebruik gemaakt van de algemene accountantscontrole financiële productieverantwoording voor zorgaanbieders. Hiermee kunnen zorgaanbieders op een eenduidige manier, financiële verantwoording afleggen over de productie Wmo en Jeugdwet. De verantwoording en de controle daarop zijn gebaseerd op de vereisten van financiële rechtmatigheid voor de gemeenten. Er zijn vier controle-elementen, met elk de bijbehorende aandachtspunten voor een contractmanager.

1. Het recht op het verstrekken van zorg

Er is een geldige verwijzing en/of zorgbeschikking aanwezig van een indicerend orgaan of (medisch) specialist. Dit komt naar voren uit een gesprek en de afspraken die gemaakt worden met de cliënt of diens vertegenwoordiger, zoals hoeveel zorg (tijd) de cliënt nodig heeft en tegen welk tarief. De zorginstelling ontvangt een beschikkingsnummer (indicatiebesluit), waarop de zorg (elektronisch) kan worden gefactureerd.

Contractmanager – Er dient een geldige en getekende overeenkomst te zijn met de opdrachtgever. Hieronder kun je verstaan: een overeenkomst met de gemeente, zorgverzekeraar, hoofdaannemer en/of samenwerkingspartner.

Hieronder valt ook het recht om eventueel gebruik te maken van de landelijke Covid-19 maatregelen, de omzetgarantie en meerkosten. Er zijn addenda opgesteld, de maandomzetten zijn bepaald en criteria zijn gesteld. Zorg dat per opdrachtgever duidelijk is hoe dit geregeld is en waar de instelling aan moet voldoen.

2. De bepaling van de omvang van de zorg

Een onderliggende urenregistratie waarborgt dat de geleverde omvang van de zorg correct is geregistreerd. Dit vormt de basis van de facturatie. Overschrijding van de bandbreedte waarin mag worden geleverd, wordt snel gesignaleerd door een geautomatiseerd zorgregistratiesysteem, waardoor afwijkingen steeds minder voorkomen. Zorgmanagers bewaken dit.

Contractmanager – Wanneer de omvang van de zorg niet meer toereikend is, of wanneer gemaakte afspraken overschreden worden dien je dit te melden bij de opdrachtgever. Denk hierbij aan budgetplafonds (per cliënt, product of instelling), norm aantallen, gewijzigde prognoses, gemiddelde prijsafspraken, enzovoorts. Ga hierover in gesprek, maak nieuwe of aanvullende afspraken en heel belangrijk: leg deze vast!

3. De vereisten aan de declaratie

Het tarief is gelijk aan het tarief dat met de instanties is afgesproken volgens het afgesloten contract. De aantallen komen voort uit het zorgregistratiesysteem.

Contractmanager – dit element hangt nauw samen met controlepunt 1, alleen is de tarieven- en producten lijst onderhavig aan verandering door indexaties en gewijzigde productcodes. Daarom is het belangrijk elk jaar of op het moment dat een nieuwe lijst gecommuniceerd wordt, dit te documenteren en te delen met relevante stakeholders.

4. Het aantonen van de levering van zorg

Zorginstellingen geven aan in het bezit te zijn van certificeringen die de kwaliteit van de zorg waarborgen. Verder zijn er geen of nauwelijks klachten aanwezig van cliënten of hun vertegenwoordigers. De klachten die er zijn, zijn naar tevredenheid afgehandeld. Uit materiële controles zijn verder geen bijzonderheden naar voren gekomen. De doelstellingen die met cliënten zijn afgesproken zijn grotendeels behaald en de zorg is volop in gang.

Contractmanager – In het zorgproces zijn beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verantwoorde zorg is geleverd. Hierin werk je nauw samen met bijvoorbeeld de zorgadministratie en kwaliteitsmedewerkers. Zo komt de planning van de zorgmedewerkers overeen met het zorgaanbod en kan die ook worden toegelicht. Dit gebeurt meestal via een ECD of EPD-systeem. Daarnaast wordt gecontroleerd of er een geldige verwijzing is, het zorgplan is ondertekend door de cliënt of diens vertegenwoordigers en wordt gecontroleerd op aanvullende afspraken, zoals betrokkenheid regiebehandelaar, verhouding directe-/ indirecte tijd, enzovoorts.

Namens YouBasics: veel succes met alle voorbereidingen op de accountantscontrole!

Deel dit bericht:

Meer kennis