Volg ons:

Een visie op de huidige gang van zaken en mogelijke oplossingen

YouBasics | Contractmanagement en bedrijfsvoering in de zorg

Een visie op de huidige gang van zaken en mogelijke oplossingen

Patricia Klijn is in dienst bij YouBasics. Sinds juli 2021 werkt ze als interim contractmanager bij diverse inkooporganisaties en zorgaanbieders. Momenteel roepen de afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders over de jeugdhulp en de bijbehorende hoge administratieve lasten en de diversiteit binnen alle contracten veel vragen op. Patricia Klijn deelt vanuit haar ervaring als hulpverlener en contractmanager haar visie op de huidige gang van zaken en mogelijke oplossingen.

Complexe afspraken

Patricia Klijn: “Laatst las ik een artikel over de Jeugdautoriteit dat me prikkelde. Het ging over de grote diversiteit in soorten contracten, tarieven en afspraken en het risico daarvan voor het voortbestaan van jeugdhulpaanbieders en de beschikbaarheid van de zorg. Kort gezegd betalen verschillende gemeenten totaal andere tarieven voor dezelfde zorg. Er worden verschillende financieringssystematieken en inhoudelijke afspraken gehanteerd. Daarnaast worden de procedures van aanbestedingen door de aanbieders als complex en arbeidsintensief ervaren. Ik hoor vanuit diverse kanten dat aanbieders hiermee worstelen, met name bij de implementatie richting de werkvloer. De meeste hulpverleners die bij aanbieders werken, zijn opgeleid om methodisch te werk te gaan en ervaren moeilijkheden bij het stuk dat over contractafspraken en administratieve lasten gaat.  Ik heb me vaak afgevraagd of het niet makkelijker kan. En hoe de processen vereenvoudigd kunnen worden.”

De uitdagingen bij de uitvoering

“Gemeenten zijn in de lead als het aankomt op aanbestedingen en open house-contracten.Hiervoor zijn wettelijk processen ingericht waar gemeenten zich aan dienen te houden. Het is echter aan iedere gemeente zelf hoe ze uitvoering geeft aan de inhoudelijke contractafspraken. Er zijn talloze manieren om contractafsprakenen regels na te leven en juist dat maakt het zo ingewikkeld. Ik ervaar dat tijdens mijn opdrachten bij inkooporganisaties. Ondanks dat gemeenten binnen inkoopprocedures samenwerken, verschillen zij vaak in meer of mindere mate van elkaar. Het is dan ook een grote uitdaging om tot eenduidige afspraken te komen. Als een gemeente bijvoorbeeld een hulpvraag krijgt die zo specialistisch is dat een dergelijke partij niet gecontracteerd is, dan kan er een maatwerkvoorziening aangeboden worden. In de praktijk betekent dit echter dat gemeenten daarmee kiezen voor hoge tarieven en niet zeker zijn of de kwaliteitsstandaarden vanuit de jeugdwet zijn gewaarborgd. Als contractmanager ga ik hierover in gesprek met onder andere gemeenten en hulpverleners. Hoe gaan we hiermee om? Wat zijn de doelstellingen? Maar ook: wat zijn de kwaliteitseisen en wat is het beschikbare budget?

Deene gemeente kiest enkel voor gecontracteerde partijen en hanteert geen maatwerk. De andere gemeente maakt juist gebruik van hele andere standaarden.Vanuit YouBasics proberen we hier een lijn in aan te brengen, zodat ze voldoen aan de criteria en de gemaakte afspraken.”

Samenwerking en heldere afspraken

“Mijn ervaring is dat er veel politieke kleur aan de kant van de uitvoering zit.Gemeenten hebben hun eigen agenda’s en begrotingen en met name politieke uitgangspunten waar richting aan gegeven wordt. Er gelden verschillende belangen. Het is belangrijk in gesprek te gaan en tot samenhang en een gezamenlijke visie te komen.

Ik geloof dat de samenwerking tussen gemeenten, aanbieders en inkooporganisaties anders en vooral efficiënter kan. Vaak begint dat met het erkennen van elkaars expertise en goede intenties. Dat is ook het geval  bij urgente vraagstukken. Zo liet ik tijdens één van mijn opdrachten gezinshuizen, een aantal gemeenten en jeugdbeschermers samenkomen om in gesprek te gaan over het onderwerp ‘urgente uithuisplaatsing’. In anderhalf uur kwamen we tot diverse oplossingen, waaronder een coördinatiepunt voor urgente vragen waarbij de lijnen met gemeenten, aanbieders en gezinshuizen erg kort zijn. Dit was zo’n positieve ontwikkeling! Door samen te werken en elkaars expertises te bundelen,geloof ik dat we een stap in de goede richting gezet hebben. Dit geldt uiteraard ook voor andere afspraken en onderwerpen.”

Praktische tools en middelen

“Als contractmanagers zorgen wij voor een professionaliseringsslag bij gemeenten en zorgaanbieders. YouBasics heeft een software tool ontwikkeld die informatie en data omtrent contractmanagement inzichtelijk maakt, zodat alle afspraken,tarieven etc. duidelijk in kaart gebracht worden. Daarnaast werken we met de CATS CM methode. Deze methode biedt overzicht en geeft helderheid over de verantwoordelijkheden, rollen en afspraken. Wij kunnen alles nog zo goed coördineren, maar wie is uiteindelijk verantwoordelijk en zet de handtekening?

Volgens de Jeugdautoriteit is met name een goed samenspel tussen aanbieders, gemeentenen regio’s cruciaal om de bestaande knelpunten op te lossen. Een gevoel van partnerschap op basis van vertrouwen. Ik geloof dat de inzet van ervaren contractmanagers aan zowel de gemeentelijke als de zorgaanbiederskant daarbij kan helpen. Door deze verbinding kan YouBasics het belang laten zien van heldere afspraken en de focus houden op het behalen van de doelstellingen die de jeugdwet met zich meebrengt. Dat is kwalitatief goede hulp voor ieder kind,tegen een betaalbare, maar eerlijke prijs. Proactief contractmanagement kan duidelijkheid scheppen in een complex zorglandschap, zodat we met de verschillende partijen kunnen toewerken naar overzicht, duidelijke afspraken en eenduidigheid. Ben ik ambitieus? Ja. Maar ik geloof dat dat veel gaat opleveren.”

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Patricia Klijn via p.klijn@youbasics.nl.

Deel dit bericht:

Meer kennis